Studenci

Prowadzę zajęcia dydaktyczne na wszystkich poziomach szkolnictwa wyższego, tj. na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Jestem również wykładowcą dla studentów zagranicznych w ramach studiów międzynarodowych i programu Erasmus+ na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Byłem promotorem ponad 100-stu prac inżynierskich i magisterskich, wypromowałem również 3-ech doktorów.

W ramach zajęć dydaktycznych, które prowadzę, staram się pokazać studentom, w jaki sposób patrzeć na kwestie badawcze w sposób wyważony, uwzględniając różne punkty widzenia w ten sposób, aby uchwycić prawdę. Rozróżnienie prawdy – zwłaszcza w zagadnieniach naukowych – to kluczowa kwestia w naszej współczesnej rzeczywistości, pełnej niezweryfikowanych wiadomości.

Wykaz prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych dostępny jest na stronie internetowej Syllabus Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Najważniejsze zajęcia przedstawione zostały poniżej.

studia inżynierskie

Przekształcenia i ochrona terenów I

W ramach tego przedmiotu definiuję ze studentami pojęcie przekształcenia powierzchni terenu, zwłaszcza w wyniku działalności człowieka w skorupie ziemskiej. Przedstawiam szereg możliwych przyczyn przekształcenia terenu, z którymi obecnie się spotykamy. Staram się również odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możemy zarządzać obszarami, na których wystąpiły przekształcenia powierzchni w przeszłości bądź występują one dzisiaj. Zajęcia rozpoczynam od udokumentowania przekształceń powierzchni, określenia ich cech charakterystycznych takich jak rozległość, wartości ekstremalne oraz znaczenie czasu. Przedmiot obejmuje wprowadzenie do zagadnienia przekształceń powierzchni terenu, ma charakter wykładowy i jest okazją do rozpoczęcia szerszej dyskusji ze studentami nad problematyką wpływu szeroko pojmowanej eksploatacji górniczej na środowisko naturalne.

Przekształcenia i ochrona terenów II

Przedmiot jest kontynuacją zajęć realizowanych w semestrze wcześniejszym i skupia się na omówieniu metod monitorowania przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu na obszarach przekształconych, możliwości interpretacji wyników tego monitorowania oraz dostarczeniu wiedzy, która będzie podstawą do poszerzania kompetencji przyszłego inżyniera. Poznając naturę obserwowanych zjawisk, możemy wraz ze studentami budować modele matematyczne, które pozwalają nam przewidywać przemieszczenia powierzchni terenu w przyszłości. Student, który pierwotnie był inżynierem geodetą, staje się ekspertem, który wie, co i jak obserwować oraz w jaki sposób przewidywać zagrożenia związane z ingerencją człowieka w skorupę ziemską. Kompetencje te pozwalają uczestniczyć w projektowaniu działań prewencyjnych, a także w analizie ryzyka spodziewanych zagrożeń.

studia magisterskie

Mechanika górotworu

Kurs obejmuje podstawy mechaniki klasycznej w sprzężeniu z mechaniką górotworu. W ramach przedmiotu zajmuję się wraz ze studentami wpływem czasu na wybrane procesy indukowane ingerencją człowieka w górotwór. Zagadnienia te obejmują: problematykę deformacji powierzchni terenu w rejonie tuneli oraz problematykę stateczności zboczy i osuwisk.

Zastosowanie matematyki

Przedmiot obejmuje zastosowanie matematyki w aspekcie zagadnień pojawiających się w dziedzinach nauki związanych z górnictwem. Studenci poznają podstawy sztucznej inteligencji, zaawansowane metody interpolacji danych i analizy wielokryterialne w celu ozwiązywania problemów wynikających z działalności człowieka w skorupie ziemskiej.

szkoła doktorska

Metodologia prowadzenia badań naukowych

Zajęcia mają charakter seminaryjny i polegają na wprowadzeniu elementów wykładu i wspólnym omówieniu zagadnień, które podsumowane są w eseju samodzielnie przygotowanym przez doktorantów. Przedmiotem dyskusji i rozważań z doktorantami w ramach spotkań są: pojęcie nauki, idea badań naukowych, cykl badawczy oraz planowanie badań w oparciu o elementy zarządzania projektami. Głównym celem zajęć jest omówienie tezy pracy doktorskiej przyszłego badacza.

Warsztaty pisania publikacji naukowych

Publikacja naukowa jest ostatnim etapem prowadzenia badań naukowych. Gdzie i w jaki sposób opublikować wyniki naszych badań? Jakie są zasady etyczne publikowania? W ramach spotkań poruszane są również zagadnienia elementów publikacji naukowej, od czego zacząć tworzenie artykułu naukowego, czego nie można pominąć i jak korespondować z redaktorem czasopisma. Zajęcia zawierają elementy samodzielnej pracy redakcyjnej doktorantów.

prace inżynierskie i magisterskie

Wykaz aktualnych tematów prac inżynierskich oraz magisterskich dostępny jest na stronie internetowej dziekanatu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.

%d bloggers like this: